Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για ΤΟΕ (18/02/2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ" (D.590.001-Ε.Υ.: Ν. Αβούρης) (18/02/2014)

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ΤΟΕ (12/03/2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ (28) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ" (D.590.001-Ε.Υ.: Ν. Αβούρης)(12/03/2014)

Οδηγός δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων LaTex και μετατροπή μέσω ειδικού προγράμματος του πηγαίου κώδικα LaTeX σε ένα κώδικα Nemeth (μαθηματικά για τυφλούς) και εκτύπωση σε Braille.

Οδηγίες Υλοποίησης Ανοικτών Μαθημάτων ΠΠ

Στην πλατφόρμα open eClass του Πανεπιστημίου Πατρών έχει δημιουργηθεί ψηφιακό μάθημα - Οδηγίες Υλοποίησης Ανοικτών Μαθημάτων ΠΠ - με σκοπό να περιγράψει τα βήματα που απαιτούνται από την στιγμή που αποφασίζετε να εντάξετε ένα μάθημά σας στα Ανοικτά Μαθήματα ως και τον τελικό χαρακτηρισμό του ως Ανοικτό Μάθημα

Οδηγός Τεκμηρίωσης Ανοικτών Μαθημάτων

Κάθε υποψήφιο ανοικτό μάθημα καλείται να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις και να παρέχει συγκεκριμένο πλήθος μαθησιακών πόρων. Στον οδηγό παρακάτω θα βρείτε παρισσότερες λεπτομέρειες για την διαδικασία τεκμηρίωσης ενός υποψήφιου μαθήματος.

Οδηγίες Καταγραφής Πληροφοριών (Μεταδεδομένα)

Το παρόν κείμενο προτείνει τις πληροφορίες και το εκπαιδευτικό υλικό που θα πρέπει να συνοδεύουν ένα ανοικτό ακαδημαϊκό μάθημα. Η συμπλήρωση των μεταδεδομένων θα γίνει αφού αναβαθμιστεί η υπάρχουσα πλατφόρμα του eclass και θα ενημερωθείτε σχετικά.

Pages