Οδηγός Τεκμηρίωσης Ανοικτών Μαθημάτων

Κάθε υποψήφιο ανοικτό μάθημα καλείται να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις και να παρέχει συγκεκριμένο πλήθος μαθησιακών πόρων. Στον οδηγό παρακάτω θα βρείτε παρισσότερες λεπτομέρειες για την διαδικασία τεκμηρίωσης ενός υποψήφιου μαθήματος.