Τμηματικές Ομάδες Εργασίας

Η Τμηματική Ομάδα Εργασίας (ΤΟΕ) θα στελεχωθεί από Μεταπτυχιακούς φοιτητές, Μόνιμο προσωπικό του ιδρύματος (Τεχνικούς, μέλη ΕΤΕΠ, κλπ) ή εξωτερικούς συνεργάτες καταλλήλων προσόντων.

 

Διαδικασίες επιλογής Τμηματικής Ομάδας Εργασίας:

Τα μέλη ΔΕΠ συνεργασία με τον Τμηματικό Υπεύθυνο (ΤΥ) καταγράφουν τις ανάγκες και τις προδιαγραφές του κατάλληλου στελεχιακού δυναμικού για την υλοποίηση των ανοικτών μαθημάτων βάση του αριθμού και τύπου των επιλεγμένων μαθημάτων καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.

 

Ο  ΤΥ σε συνεργασία με τη Μονάδα Υλοποίησης συντάσσει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων μίσθωσης έργου η οποία προωθείται στον ΕΛΚΕ από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.

 

Ο ΕΛΚΕ αναρτά την πρόσκληση στον ιστότοπό του για 10 ημέρες με το πέρας των οποίων συλλέγονται και αξιολογούνται οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί από αρμόδια επιτροπή. Συντάσσεται το σχετικό πρακτικό αξιολόγησης το οποίο και αποστέλλεται στον ΕΛΚΕ για τα περαιτέρω.

 

Για το Μόνιμο Προσωπικό απαιτείται άδεια συμμετοχής στο έργο από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ιδρύματος.

 

Συμβάσεις και πληρωμές:

Με τους εξωτερικούς συνεργάτες το μόνιμο προσωπικό των ΤΟΕ θα υπάρξουν κατάλληλες συμβάσεις έργου με το ΕΛΚΕ και ιδιωτικά συμφωνητικά με τα μέλη ΔΕΠ. Η πληρωμή του συνόλου των αμειβομένων στο έργο θα γίνεται βάσει παραδοτέου που είναι ένα ολοκληρωμένο ανοικτό μάθημα.

 

Το σύνολο των απαραίτητων διαχειριστικών ζητημάτων θα υλοποιείται και θα υποστηρίζεται από το αρμόδιο για τα διαχειριστικά θέματα προσωπικό της Μονάδας Υλοποίησης.