Μονάδα Υλοποίησης

Ως Μονάδα Υλοποίησης του έργου έχει οριστεί η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δικτύων & Μηχανοργάνωσης και τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Έρευνας.
 
Η  Μονάδα Υλοποίησης έχει την ευθύνη υλοποίησης του έργου και συντονισμού και υποστήριξης των δράσεων στις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Ιδρύματος, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση της Ιδρυματικής Επιτροπής. Η Μονάδα Υλοποίησης του έργου στεγάζεται στον 2ο όροφο του κτιρίου της Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης. Επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα για τα στοιχεία επικοινωνίας με το προσωπικό της μονάδας ή για να στείλετε ηλεκτρονικά ερωτήματα, αιτήματα και ιδέες.
 
Αναλυτικά τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες κάθε μέρους στη Μονάδα Υλοποίησης περιλαμβάνουν:
 
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ)

 • Φιλοξενία και συντονισμός εμπλεκομένων ομάδων εργασίας/προσωπικού και παρεχόμενων υπηρεσιών (helpdesk, συναντήσεις εργασίας, σεμινάρια κλπ)
 • Διοικητική και Οικονομική διαχείριση του έργου
 • Υποστήριξη  διαδικασιών ανάπτυξης μαθημάτων:
  • θέματα ψηφιοποίησης/δημιουργίας/επιμέλειας ψηφιακού υλικού ,
  • εισαγωγή ψηφιακών τεκμηρίων στο ιδρυματικό καταθετήριο
  • εναρμόνιση με καθιερωμένες βιβλιογραφικές πρακτικές, θεματική κατηγοριοποίηση μαθημάτων, κανόνες καταλογογράφησης/εισαγωγής μεταδεδομένων,
  • ποιοτικός έλεγχος και πιστοποίηση προδιαγραφών ψηφιακών μαθημάτων
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξη σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων
 • Δημιουργία ενημερωτικού υλικού
 • Ενημέρωση και κατάρτιση μελών ΔΕΠ & Τμηματικών Ομάδων Εργασίας (ΤΟΕ) (δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, σεμινάρια) 
 • Υλοποίηση διαγωνισμών
 • Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων

 
 
Διεύθυνση Δικτύων & Μηχανοργάνωσης

 • Προσαρμογή, λειτουργία και διαχείριση της ιδρυματικής πλατφόρμας ψηφιακών μαθημάτων (open eclass) + video portal
  • Τεχνική υποστήριξη (Helpdesk)
 • Υποστήριξη  διαδικασιών ανάπτυξης μαθημάτων:
  • Δημιουργία & επιμέλεια πολυμεσικού υλικού μαθημάτων (βίντεο): Συντονισμός & συμμετοχή στις διαδικασίες παραγωγής βίντεο στα μαθήματα τύπου Γ 
  • θέματα ψηφιοποίησης/δημιουργίας/επιμέλειας ψηφιακού υλικού (τεχνική υποστήριξη)
  • ποιοτικός έλεγχος και πιστοποίηση προδιαγραφών ψηφιακών μαθημάτων
 • Υλοποίηση διαδικασιών προμήθειας & διαχείρισης χρήσης εξοπλισμού έργου
 • Δημιουργία ενημερωτικού υλικού 
 • Ενημέρωση και κατάρτιση μελών ΔΕΠ & & Τμηματικών Ομάδων Εργασίας (ΤΟΕ) (δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, σεμινάρια) 
 • Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων 

 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΔΕΕ)

 • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων του έργου (Αξιολόγηση ψηφιακών μαθημάτων, Αξιολόγηση προσφερόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου κλπ)
 • Υλοποίηση διαγωνισμών