Ιδρυματική Επιτροπή

 

Η Ιδρυματική Επιτροπή θα αποτελείται από τα εξής μέλη:

  • Δημήτριο Καλπαξή, Αντιπρύτανη Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης τηςΈρευνας,
  • Νικόλαο Αβούρη, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
  • Ιωάννη Γαροφαλάκη, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής,
  • Βασίλη Κόμη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία,
  • Βικτωρία Δασκάλου, υπάλληλο της Διεύθυνσης Δικτύων και Μηχανοργάνωσης
  • Γιωργο Λεκατσά, υπάλληλο της Διεύθυνσης Δικτύων και Μηχανοργάνωσης,
  • Παναγιώτη Γεωργίου, υπάλληλο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης και 
  • Δημήτριο Τσώλη, Λέκτορα του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, 

 

Ως Επιστημονικός Υπεύθυνος της Πράξης έχει οριστεί ο κ. Ν. Αβούρης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών.

 

Η Επιτροπή θα εφαρμόζει την ιδρυματική πολιτική στα σχετικά θέματα της πρόσκλησης όπως αυτή διαμορφώνεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο, τη Σύγκλητο και την Επιτροπή ΤΠΕ, θα καταρτίζει το γενικό πλαίσιο των παρεμβάσεων σε σχέση με τα θέματα διάχυσης των αποτελεσμάτων και ενημέρωσης των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Ιδρύματος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, θα ελέγχει τη συνεπή εκτέλεση του τεχνικού δελτίου του έργου, θα μεριμνά για τον έλεγχο των προβλεπόμενων παραδοτέων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου και την πολιτική του ιδρύματος.

 

Η ιδρυματική επιτροπή θα συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα  και έκτακτα για να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα θέματα και θα τηρεί πρακτικά, θα έχει δε την ευθύνη κατανομής αρμοδιοτήτων στα μέλη της.