Προβληματισμοί

 
Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι σε κάθε δράση ανάπτυξης περιεχομένου Ανοικτών Μαθημάτων εγείρονται εύλογες ανησυχίες και ενστάσεις από τα μέλη ΔΕΠ. Τα κυριότερα σημεία προβληματισμού, όπως αναφέρονται από το Open Courseware Consortium και συμπίπτουν με τις ανησυχίες μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι τα ακόλουθα:
 
Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 
"Οι φοιτητές μου δε θα έρχονται στο αμφιθέατρο εάν οι διαλέξεις και το υλικό είναι διαθέσιμο στο Διαδίκτυο"  μία φράση η οποία αντικατοπτρίζει μία από τις πιο συχνές ανησυχίες των μελών ΔΕΠ. Η απάντηση σε αυτήν την ανησυχία είναι η παρότρυνση των μελών ΔΕΠ στην προσαρμογή της διδακτικής τους μεθόδου. Έχοντας το εκπαιδευτικό υλικό και τις καταγεγραμμένες διαλέξεις ενός μαθήματος διαθέσιμα στο Διαδίκτυο, είναι πλέον δυνατή η αξιοποίηση τους ως μέρος της προετοιμασίας των φοιτητών προτού έρθουν στην τάξη.
Η προετοιμασία επιτρέπει αφενός στους φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα το μάθημα στη τάξη, αφετέρου στα μέλη ΔΕΠ να εμβαθύνουν στο μάθημα ή/και στην επίλυση αποριών, κάτι που πριν δεν ήταν δυνατόν λόγω του περιορισμένου χρόνου. Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι η παρουσία των φοιτητών στο μάθημα δε θα μειωθεί αν τα μέλη ΔΕΠ στην αρχή του εξαμήνου εξηγήσουν το παραπάνω στους φοιτητές τους. 
 
Φορτίο για το μέλος ΔΕΠ:
Αν και δεν είναι σπάνιο τα μέλη ΔΕΠ να αναπτύσσουν μόνοι τους τα ανοικτά μαθήματα, η διεθνής πρακτική είναι οι αντίστοιχες δράσεις να προσλαμβάνουν προσωπικό υποστήριξης ή φοιτητές για την ανάπτυξη των μαθημάτων. Στις δραστηριότητες του προσωπικού υποστήριξης συμπεριλαμβάνεται η διαμόρφωση του υλικού, ο έλεγχος των πνευματικών δικαιωμάτων και η ανάρτηση του υλικού στο Διαδίκτυο. Αυτή την πρακτική ακολουθεί και το έργο, προκειμένου το μέλος ΔΕΠ να διαθέσει το λιγότερο δυνατό χρόνο. Έτσι, το μέλος ΔΕΠ θα έχει το ρόλο του καθοδηγητή και συμβούλου, θα κατευθύνει την ομάδα υποστήριξης, θα απαντά σε ερωτήσεις τους και θα προβαίνει στο τελικό έλεγχο του υλικού και του μαθήματος προτού δημοσιοποιηθεί ως ανοικτό μάθημα. Είναι συχνό φαινόμενο, η διαδικασία ανάπτυξης ανοικτού μαθήματος να εμπνέει τα μέλη ΔΕΠ στο να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο προκειμένου να βελτιώσουν τα μαθήματά τους. Η συνεχής βελτίωση του περιεχομένου των μαθημάτων, η οποία αποτελεί μία από τις βασικές υποχρεώσεις των μελών ΔΕΠ, αναδεικνύεται ως ένα από τα οφέλη της ανάπτυξης των Ανοικτών Μαθημάτων.  
 
Θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
Η αντιμετώπιση των θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι μία περίπλοκη διαδικασία. Μια σειρά από εργαλεία που βρίσκονται σε εξέλιξη μπορεί να συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας.Πολλοί περισσότεροι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να μοιραστούν το περιεχόμενό τους από ό,τι θα ανέμενε κανείς και πολλοί είναι ενθουσιασμένοι με τη δημοσιοποίηση των Ανοικτών Μαθημάτων τους. Για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο του έργου θα παρέχεται υποστήριξη στα θέματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων αυτά τόσο σε επίπεδο ιδρύματος από τη Μονάδα Υλοποίησης όσο και σε οριζόντιο (εθνικό) επίπεδο από αντίστοιχη υπηρεσία υποστήριξης του GUnet.
 
Απαξίωση του υφιστάμενου εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία κλπ) 
Έχουν εκφραστεί ανησυχίες ότι η ύπαρξη ενός Ανοικτού Μαθήματος μπορεί να λειτουργήσει υπονομευτικά στις εκδόσεις και στα συγγράμματα που διαθέτουν. Υπάρχουν ενδείξεις όμως ότι τα Ανοικτά Μαθήματα στην πραγματικότητα προωθούν τη διάδοση και χρήση των σχετικών συγγραμμάτων των καθηγητών και διευρύνουν την αγορά για τις εκδόσεις αυτές καθώς αυξάνουν την αναγνωσιμότητα των βιβλίων και καταδεικνύουν τον τρόπο χρήσης του συγγράμματος μέσα στην τάξη.
 
Yφιστάμενο υλικό στο eclass 
Έχει διαπιστωθεί ότι πολλά μέλη ΔΕΠ χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Eclass ως αποθετήριο εκπαιδευτικού υλικού, δίχως να διαμορφώνουν μία συνολική δομή ή να παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες για το μάθημα. Τα μέλη ΔΕΠ δεν διαθέτουν απαραίτητα τεχνικές δεξιότητες, ούτε γνωρίζουν το βέλτιστο τρόπο οργάνωσης και παρουσίασης του περιεχομένου των ηλεκτρονικών μαθημάτων. Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση αφενός της δομής, αφετέρου του περιεχομένου των μαθημάτων, προκειμένου να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Επιπλέον, θα υπάρξει ομάδα υποστήριξης των μελών ΔΕΠ στη διαδικασία ανάπτυξης των Ανοικτών Μαθημάτων, ενώ, τα Ανοικτά Μαθήματα θα είναι διαθέσιμα μέσω της οριζόντιας εθνικής πύλης Ανοικτών Μαθημάτων που αυξάνει την διαθεσιμότητα και το ακροατήριο του αντίστοιχου περιεχομένου.