Οφέλη

 
H συμμετοχή ενός μέλους ΔΕΠ στο έργο προσφέρει σημαντικά οφέλη στο εκπαιδευτικό του έργο:

  • Υποστήριξη στην ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων – Απόκτηση τεχνογνωσίας σε θέματα δημιουργίας, διαχείρισης και επιμέλειας πολυμεσικού υλικού
  • Προσαρμογή της δομής και του μεταδεδομένων περιγραφής του μαθήματος στα πρότυπα των ECTS.
  • Δημιουργία χρήσιμου πολυμεσικού υλικού για τους σκοπούς του εκπαιδευτικού έργου
  • Την απόκτηση τεχνογνωσίας και διαρκούς υποστήριξης σε θέματα διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων του εκπαιδευτικού υλικού που παράγεται ή που χρησιμοποιείται για το διδακτικό έργο τους.
  • Δυνατότητα συνεχούς βελτίωσης του περιεχομένου των μαθημάτων και των μέσων διδασκαλίας και διάδοσης/μετάδοσης της γνώσης
  • Δυνατότητες διεύρυνσης του ακροατηρίου του μαθήματος
  • Διάδοση και προβολή του έργου και ενίσχυση της φήμης του διδάσκοντα και του ιδρύματος
  • Συμβολή στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού ανοικτής πρόσβασης