Οδηγίες υλοποίησης

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο έργο με την ανάπτυξη Ανοικτών Μαθημάτων θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

  1. Να στείλετε μία αίτηση στον Τμηματικό Υπεύθυνο  (δες Αίτηση Συμμετοχής Μαθήματος) ορίζοντας τα μαθήματα με τα οποία θέλετε να συνεισφέρετε στο έργο. Επιλέγετε μαθήματα με πρωτότυπο υλικό στα οποία υπάρχει ήδη υψηλής ποιότητας ψηφιακό υλικό (κυρίως σημειώσεις και διαφάνειες). Ορίζετε για ποια μαθήματά σας θα δημιουργηθεί πολυμεσικό υλικό (βιντεοδιαλέξεις, βίντεο πειραμάτων, εργαστηρίων, κλπ.). Αυτά είναι τα μαθήματα τύπου Γ. Τα απλά μαθήματα χωρίς πολυμεσικό υλικό ορίζονται ως τύπου Β.
  2. Να συνεργαστείτε με τον Τμηματικό Υπεύθυνο για την επιλογή του προσωπικού (Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, προσωπικό τμήματος) για τη στελέχωση της Τμηματικής Ομάδας Εργασίας (ΤΟΕ), που θα συνεισφέρει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των ανοικτών μαθημάτων.

 

Για τα μαθήματα τύπου Β:

  1. Να συνεργαστείτε με τη Μονάδα Υλοποίησης για τον προγραμματισμό και συντονισμό των απαραίτητων διαδικασιών υλοποίησης και για την επίλυση θεμάτων πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού.
  2. Να επιβλέψετε τα στελέχη της ΤΟΕ στην προσαρμογή του υπάρχοντος ψηφιακού υλικού ώστε το μάθημα να υλοποιηθεί σύμφωνα με ένα κοινό πρότυπο για όλα τα Ιδρύματα της χώρας. Αν χρειαστεί να δημιουργηθεί νέο ψηφιακό υλικό θα πρέπει να το προετοιμάσετε (κείμενα, επιλογή εικόνων, σχημάτων, κλπ.) και η ΤΟΕ μπορεί να συνεισφέρει σε θέματα μορφοποίησης ή αναζήτησης υλικού με άδειες κατάλληλες για χρήση σε ανοικτά μαθήματα.
  3. Να επιθεωρήσετε το μάθημα όταν έχει ολοκληρωθεί και μετά τον έλεγχο και την προσαρμογή του σε θέματα προσβασιμότητας για όλους που θα επιτελέσει η ΤΟΕ.

 

Για τα μαθήματα τύπου Γ:
 

  1. Να συνεργαστείτε με τη Μονάδα Υλοποίησης  για τον προγραμματισμό και συντονισμό των απαραίτητων διαδικασιών υλοποίησης και για την επίλυση θεμάτων πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού.
  2. Να συνεργαστείτε με τη Μονάδα Υλοποίησης για το προγραμματισμό των διαδικασιών δημιουργίας του πολυμεσικού υλικού: βιντεοδιαλέξεις, βίντεο πειραμάτων εργαστηρίων, κλπ. το οποίο πρέπει να καλύπτει το 80% των διδακτικών ωρών του μαθήματος όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών
  3. Να δημιουργήσετε ασκήσεις και αναφορές βιβλιογραφίας. 
  4. Να επιβλέψετε τα στελέχη της ΤΟΕ στην προσαρμογή του υπάρχοντος ψηφιακού υλικού ώστε το μάθημα να υλοποιηθεί σύμφωνα με ένα κοινό πρότυπο για όλα τα Ιδρύματα της χώρας. Αν χρειαστεί να δημιουργηθεί νέο ψηφιακό υλικό, μη πολυμεσικό, θα πρέπει να το προετοιμάσετε (κείμενα, επιλογή εικόνων, σχημάτων, κλπ.) και η ΤΟΕ μπορεί να συνεισφέρει σε θέματα μορφοποίησης ή αναζήτησης υλικού με άδειες κατάλληλες για χρήση σε ανοικτά μαθήματα.
  5. Να επιθεωρήσετε το πολυμεσικό υλικό του μαθήματος (κυρίως το video μετά την επεξεργασία του) και γενικότερα το σύνολο του μαθήματος, όταν αυτό έχει ολοκληρωθεί και μετά τον έλεγχο και την προσαρμογή του σε θέματα προσβασιμότητας για όλους που θα επιτελέσει η ΤΟΕ.