Το Έργο

 

Το έργο Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα του Πανεπιστημίου Πατρών αφορά στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή, το οποίο σχετίζεται με προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα και περιλαμβάνει σημειώσεις, παρουσιάσεις, βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, εκπαιδευτικά λογισμικά, ηλεκτρονικές ασκήσεις, παρουσίαση πειραμάτων κλπ. Ο σκοπός είναι το υλικό αυτό να διατίθεται μέσω κατάλληλης άδειας creative commons από την ιδρυματική πλατφόρμα ψηφιακών μαθημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών προς τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και την ευρύτερη κοινωνία. 

 

Η δράση αυτή πέραν της υποστήριξης των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας θα συμβάλει στην ευρύτερη προβολή της ακαδημαϊκής του ταυτότητας και στην προσφορά επιστημονικής γνώσης και παραδειγμάτων καλής διδακτικής πρακτικής στην ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας μας και στην ευρύτερη κοινωνία, υποβοηθώντας τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αυτό είναι εφικτό, όπως έχουν δείξει αντίστοιχες επιτυχείς διεθνείς πρωτοβουλίες όπως το OpenCourseware του ΜΙΤ, η κοινότητα VideoLectures.net , κλπ. 

Ακόμη η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού υπό καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης θα δώσει την ευκαιρία στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του ιδρύματος, να ενημερωθεί και να δραστηριοποιηθεί περαιτέρω στο ζήτημα της Ανοικτής Πρόσβασης για το σύνολο του παραγόμενο έργου εντός του ιδρύματος π.χ. δημοσιεύσεις ερευνητικών αποτελεσμάτων.

 

Η δράση για το Πανεπιστήμιο Πατρών προβλέπει:

  1. την καταγραφή και περιγραφή με ομοιόμορφο τρόπο όλων των μαθημάτων των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στην πλατφόρμα open eclass (μαθήματα τύπου Α),
  2. την ανάπτυξη τουλάχιστον 410 επιλεγμένων ανοικτών μαθημάτων με πλήρη περιγραφή τους και υποστηρικτικό υλικό ανά ενότητα (τυπικά διαφάνειες ή σημειώσεις ανά διάλεξη) (ανοικτό μάθημα τύπου Β)
  3. την ανάπτυξη τουλάχιστον 56 επιλεγμένων ανοικτών μαθημάτων με πλήρες υποστηρικτικό υλικό που περιλαμβάνει βιντεοσκοπημένες διαλέξεις και άλλο πολυμεσικό υλικό για όλη την ύλη του μαθήματος (ανοικτό μάθημα τύπου Γ)

Τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου καλούνται να συμμετάσχουν στη δράση και να προτείνουν μαθήματά τους τα οποία θα περιληφθούν στο έργο.

Οι προτάσεις κατατίθενται στους Τμηματικούς Υπευθύνους που έχουν ορισθεί από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου. 

 

Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2012 και θα διαρκέσει 3 χρόνια. 

 

Η δράση θα υλοποιηθεί και υποστηριχθεί από τις κεντρικές υποδομές και υπηρεσίες του ιδρύματος (Κέντρο Λειτουργίας Δικτύων, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης κλπ) σε συνεργασία με τα τμήματα και τα μέλη ΔΕΠ του ιδρύματος και την ενεργή εμπλοκή και συνδρομή τακτικού και βοηθητικού προσωπικού και μεταπτυχιακών φοιτητών.