Οφέλη

Έχει παρατηρηθεί διεθνώς ότι η ανάπτυξη και διάθεση ενός ψηφιακού μαθήματος ανοικτής πρόσβασης διευρύνει και αυξάνει το ακροατήριο που μελετά το αντικείμενο. Το ακροατήριο ενός Ανοικτού Μαθήματος εκτείνεται πέραν των φοιτητών που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα. Μπορεί το ακροατήριο να διευρύνεται με φοιτητές άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, φοιτητές άλλων Ιδρυμάτων, αποφοίτους του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων με ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο. H διεθνής πρακτική έχει δείξει ότι η διάθεση Ανοικτών Μαθημάτων από μέλη ΔΕΠ, βοηθά στην προώθηση των συγγραμμάτων τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι η διάθεση ηλεκτρονικών συγγραμμάτων δεν αποτελεί αντικείμενο ή στόχο του έργου.

Είναι προφανές ότι ο αριθμός και η ποιότητα των Ανοικτών Μαθημάτων ενός Ακαδημαϊκού Τμήματος ή του Ιδρύματος ενισχύει την εικόνα τους, σε σύγκριση με Τμήματα ή Ιδρύματα που διαθέτουν λιγότερα ή καθόλου Ανοικτά Μαθήματα. Η καλή εικόνα αποτελεί έναν από τους παράγοντες που προσελκύει τους καλύτερους μαθητές να επιλέξουν ένα συγκεκριμένο Τμήμα ή Ίδρυμα προκειμένου να φοιτήσουν σε αυτό.

Άλλες θετικές διαστάσεις της δράσης αποτελούν:

- η εμπλοκή της ακαδημαϊκής κοινότητας με τεχνολογίες και μέσα παραγωγής, μετάδοσης και χρήσης του βίντεο στη διδασκαλία.

- παρελκόμενο όφελος: η δυνατότητα δημιουργίας ενός media center ως κανάλι παραγωγής περιεχομένου στο Πανεπιστήμιο Πατρών (radio, webtv, studio post-production)