Στόχοι

Λίγα λόγια για τους στόχους του έργου
Στόχοι:

 • Δημιουργία/εμπλουτισμός ψηφιακού υλικού
  • μετατροπή ασκήσεων, σημειώσεων, διαφανειών και λοιπού υλικού σε ψηφιακή μορφή
  • βιντεοσκόπηση, μετάδοση και αποθήκευση μαθημάτων και διαλέξεων και γενικότερα παραγωγή κατάλληλου πολυμεσικού εκπαιδευτικού περιεχομένου που υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία: διεξαγωγή πειραμάτων και εργαστηριακών ασκήσεων (π.χ. προετοιμασία δοκιμίων), πρακτικές ασκήσεις (π.χ. θεατρικό παιχνίδι), απεικόνιση πραγματικών καταστάσεων (π.χ. ιατρικές επεμβάσεις και πρακτικές).
 • Προώθηση ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
  • Ανάρτηση υλικού αναρτηθεί σε ψηφιακές πλατφόρμες (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και videoportal)
  • Διαθεσιμότητα/πρόσβαση υλικού με άδειες creative commons τόσο στους άμεσα ενδιαφερόμενους (φοιτητές, σπουδαστές) όσο και στο ευρύ κοινό.

 
Κρίσιμες παρεμβάσεις:

 • Διασύνδεση έργων/υπηρεσιών με θεσμοθετημένες δομές του ιδρύματος  - Aνάπτυξη σχεδίου για την ένταξη τους στις υπάρχουσες δομές και τη διατηρησιμότητά τους
 • Ένταξη των μαθημάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της σύνδεσης τους με το θεσμό της αξιολόγησης
 • Συμβατότητα με τα διεθνή πρότυπα ανάπτυξης ηλεκτρονικών μαθημάτων για την μέγιστη διαλειτουργικότητα
 • Προώθηση της ιδέας της ανοικτής πρόσβασης (open access) στο πλαίσιο της δημιουργίας και διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού.
 • Εκπλήρωση συγκεκριμένων στόχων για πρόσβαση από Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και προβολή στο εξωτερικό (πολύγλωσσες εκδόσεις, όπου είναι δυνατόν)
 • Αξιοποίηση κεντρικών υπηρεσιών με στόχο την εξοικονόμηση πόρων.