Μέλη ΔΕΠ

Η ενότητα αυτή παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στα μέλη ΔΕΠ για το έργο και τις διαδικασίες υλοποίησης των Ανοικτών Μαθημάτων.
 
Η επιτυχία του έργου εξαρτάται αφενός από το βαθμό συμμετοχής των μελών ΔΕΠ του ιδρύματος καθώς και τον αριθμό των Ανοικτών Μαθημάτων που θα αναπτυχθούν και αφετέρου από την ποιότητα και τον τρόπο διάθεσης & παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού και εντέλει την αποδοχή των μαθημάτων από το ευρύ κοινό.