Κατηγορίες Μαθημάτων

Οι κατηγορίες μαθημάτων είναι οι ακόλουθες:

  • Μαθήματα τύπου Α: Στο πλαίσιο του έργου έχει προβλεφθεί η καταγραφή και περιγραφή με ομοιόμορφο τρόπο (με μεταδεδομένα ECTS) όλων των μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών του ιδρύματος στην πλατφόρμα open eclass του Πανεπιστημίου Πατρών. Αυτό αποτελεί στρατηγική επιλογή ώστε να καταστεί η πλατφόρμα open eclass μοναδικό σημείο πληροφόρησης και πρόσβασης στο σύνολο των προγραμμάτων σπουδών του ιδρύματος. Οι απαραίτητες διαδικασίες για τα μαθήματα τύπου Α θα υλοποιηθούν από τα στελέχη της Μονάδας Υλοποίησης σε συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
  • Μάθημα Τύπου Β: Όλα τα στοιχεία του Μαθήματος τύπου Α συν ανοικτό υποστηρικτικό υλικό ανά ενότητα (τυπικά είναι σημειώσεις ή διαφάνειες ανά διάλεξη)
  • Μάθημα Τύπου Γ: Όλα τα στοιχεία του Μαθήματος τύπου Β συν ανοικτό πολυμεσικό υλικό ανά διάλεξη που τυπικά περιλαμβάνει βιντεοσκοπημένες διαλέξεις ή εκφωνήσεις στις διαφάνειες και βιντεοσκοπημένα πειράματα και παρουσιάσεις τα οποία καλύπτουν τουλάχιστον το 80% των τυπικών παραδόσεων του μαθήματος  και των ασκήσεων καθώς και αναφορά σε ηλεκτρονικές πηγές διαθέσιμες από τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.

Image

Εικόνα 1: Σχηματική αναπαράσταση κατηγοριών μαθημάτων

 

Στη συνέχεια παρατίθεται η δομή ανά κατηγορία μαθήματος:.

Μάθημα τύπου Α : Γενική Περιγραφή Μαθήματος (ελάχιστες απαιτήσεις)  Ελληνικά/Αγγλικά

 

Πρόγραμμα Σπουδών- Τμήμα

Τίτλος μαθήματος

Κωδικός μαθήματος

Τύπος μαθήματος (Υποχρεωτικό/ Επιλογής)

Επίπεδο μαθήματος (Προπτυχιακό/ μεταπτυχιακό)

Έτος σπουδών

Εξάμηνο

Πιστωτικές μονάδες ECTS

Όνομα του διδάσκοντος/ διδασκόντων

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

(περιλαμβάνει Αναλυτική περιγραφή στόχων μαθήματος)

Δεξιότητες

Προαπαιτήσεις

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος

Οργανωμένο ως :

- Αναλυτική περιγραφή μαθήματος

- Λέξεις – κλειδιά, Βασικοί όροι μαθήματος

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

(Αναφορά βιβλιογραφίας)

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γλώσσα διδασκαλίας

Σύνδεσμος URL περιεχομένου μαθήματος

 

Μάθημα τύπου Β : Περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του Μαθήματος Τύπου Α και Υποστηρικτικό Υλικό (σημειώσεις/ διαφάνειες) ανά ενότητα

Οργάνωση υλικού σε θεματικές ενότητες ή ενότητες διαλέξεων

Αναλυτική περιγραφή στόχων ενοτήτων

Λέξεις – κλειδιά, βασικοί όροι ανά ενότητα / ενότητα Διαλέξεων

Σημειώσεις, διαφάνειες και λοιπό υποστηρικτικό υλικό ανά διάλεξη

 

Μάθημα τύπου Γ : όλο το υλικό μαθήματος τύπου Β και Υλικό ασκήσεων, Ηλεκτρονικές πηγές, πολυμεσικό υλικό διάρκειας τουλάχιστον 80% των προβλεπόμενων διαλέξεων

Ασκήσεις

Χρήση ηλεκτρονικών πηγών που διαθέτουν οι βιβλιοθήκες των ιδρυμάτων

Πολυμεσικό υλικό όπως:

  1. καταγεγραμμένες βιντεο-διαλέξεις
  2. καταγεγραμμένες βιντεο-διαλέξεις συγχρονισμένες με διαφάνειες (annotated video)
  3. podcast, εκφωνήσεις στις διαφάνειες, άλλο διαδραστικό υλικό κ.α.