Η ομάδα

Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το παρακάτω οργανωτικό σχήμα και δομή:

Ως Επιστημονικός Υπεύθυνος της Πράξης έχει οριστεί ο κ. Νικόλαος Αβούρης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών.