Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ΤΟΕ (12/03/2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ (28) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ" (D.590.001-Ε.Υ.: Ν. Αβούρης)(12/03/2014)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Πανεπιστημίου Πατρών», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου από τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ - Ε.Π. Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κο Νικόλαο Αβούρη, καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στη σύναψη συμβάσεων έργου όπως παρακάτω:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών -10 θέσεις)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΤΕΕΑΠΗ -1 θέση)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Τμ. Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων -1 θέση)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Τμ. Χημικών Μηχανικών - 16 θέσεις)

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των ανωτέρω προσκλήσεων θα πραγματοποιείται με το κάτωθι διαβιβαστικό:

Διαβιβαστικό Πρότασης

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, Κτίριο Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης, Ρίο, 2ος όροφος, υπόψη κας Ιωάννας Γιαννούκου, μέχρι την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014.

Τις προσκλήσεις μπορείτε να βρείτε και εδώ.